Koszyk
W Impreze... się dzieje!

 

Śledź nas na:

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego wimpreze.pl

Data publikacji: 01.01.2023 r.

Kontakt ze Sklepem: https://wimpreze.pl/ bądź telefonicznie pod numerem +48 17 281 70 21

 

 • Postanowienia ogólne

Terminy i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Danych Osobowych – należy przez to rozumieć podane dobrowolnie, konkretnie świadomie i jednoznacznie przez Zamawiającego wszelkie informacji dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie;
 • Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu;
 • Oferta – należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sklep, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu;
 • Próbkach – należy przez to rozumieć gotowe produkty zamówione przy użyciu kodu PRÓBKI lub gdy wynika to ze specyfikacji produktu;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym https://wimpreze.pl/ prowadzony przez Sklep, zajmujący się sprzedażą detaliczną; 
 • Sklepie – należy przez to rozumieć administratora serwisu, spółkę działającą pod firmą: B2WED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, gmina Rzeszów, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, adres: Armii Krajowej 80 lok 10, 35-307 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649506, NIP: 5170378160, REGON: 365949419;
 • Towarze – należy przez to rozumieć produkty oferowane w ramach Serwisu;
 • Transakcji – należy przez to rozumieć procedurę zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towaru w ramach Serwisu;
 • Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu w celu dokonania zakupów Towaru;
 • Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sklepem;
 • Zamówieniu – należy przez to rozumieć rzecz będącą przedmiotem Oferty.
 • Informacje ogólne
 • Niniejszy Regulamin przedstawia warunki świadczenia usług przez Sklep.
 • Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.
 • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej.
 • Sklep świadczy usługi jedynie na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą być zgłaszane Sklepowi.
 • Podstawą do realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania Zamówienia oraz opłacenie Zamówienia w formie przelewu w ciągu 3 dni roboczych.
 • W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer Zamówienia.
 • Sklep, po otrzymaniu 100% należności za zakupione produkty, w ciągu 2 dni roboczych przystępuje do realizacji Zamówienia.
 • Sklep przyjmuje Zamówienia, pod adresem https://wimpreze.pl/, 24-godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 20:00 oraz soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu Zamówienia.
 • Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od Towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych.
 • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 • Zamawiający nabywa Towar bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. Po wybraniu Towarów (dodanie do Koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy z Zamawiającym.
 • Z chwilą nabycia Towaru, Zamawiający zawiera umowę, której przedmiotem są Towary oferowane w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik/Zamawiający  chce korzystać z Serwisu:
 • Procesor 1000 MHz;
 • Pamięć RAM: 512 MB;
 • Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 1 Mb
 • Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową
 • Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 • Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownicy/Zamawiający powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników/Zamawiających przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy/Zamawiający powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 • Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników/Zamawiających dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik/Zamawiający, a które uniemożliwiają Użytkownikowi/Zamawiającemu korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

 • Ochrona Danych Osobowych
 • W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Zamawiający, przy złożeniu Zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sklep, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO  udostępnianych przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu jest Sklep, zbiór ten podlega rejestracji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Zamawiających mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 • przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Zamawiającego założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Zamawiającego takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Zamawiającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sklepu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach marketingowych Administratora:
  – jeżeli działania marketingowe prowadzone są bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z promocją prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO w zw. z motywem 43 RODO), Dane Osobowe są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
  – jeżeli działania marketingowe prowadzone są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisy innych aktów prawnych wymagających takiej zgody); Dane Osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. W każdej chwili możesz, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę, przesyłając do Sklepy wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o cofnięciu zgody na działania marketingowe.
 • Sklep ma prawo weryfikować Dane Osobowe przekazywane przez Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 • Składanie Zamówienia
 • Zamówienia składa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego ze Sklepem może być utrudniona (czas odpowiedzi może wzrosnąć).
 • Minimalna liczba Zamówienia jest określona dla winietek oraz zawieszek i wynosi minimalnie 16 sztuk z jednego rodzaju.
 • Do zaproszeń w formacie A5 dodawane są białe pocztowe koperty jedynie w przypadku, jeśli Zamawiający nie zakupił ozdobnych kopert z oferty Sklepu.
 • Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji Towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.
 • Akceptacja Zamówienia oznacza wybranie opcji „zapisz zamówienie do druku” w systemie znajdującym się na stronach internetowych Sklepu.
 • System zostaje udostępniony Zamawiającemu po dokonaniu opłaty oraz zaksięgowaniu płatności przez Sklep.
 • W systemie Zamawiający jest zobowiązany samodzielnie dokonać personalizacji zamówionych produktów, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sklepem.
 • Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego Zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony Towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer Zamówienia.
 • Termin płatności za zamówiony Towary wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Inaczej Zamówienie zostanie anulowane.

Przy składaniu Zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na Zamówienie może być wydłużony.

 

 • Serwis Próbkowy
 • Sklep wysyła Próbki produktów.
 • Próbki są to gotowe produkty, w których nie ma możliwości dokonywania zmian a wszelkie zmiany wprowadzone przez Klienta w kreatorze do próbek nie będą uwzględniane. 
 • Próbki są płatne według cennika.
 • W przypadku zainteresowania personalizacją pojedynczych zaproszeń (próbek) prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu przygotowania indywidualnej oferty, gdyż zmiany takie będą wiązały się z dodatkową opłatą.
 • Niezależnie od ilości zamówionych próbek wysyłka próbki jest darmowa. Próbki są wysyłane 2 razy w tygodniu Pocztą Polską.

 

 • Usługa Projektu Indywidualnego
 • usługa projektu indywidualnego jest usługą płatną, według aktualnej oferty Sklepu.
 • zamówienie usługi projektu indywidualnego nie jest jednoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu graficznego na Zamawiającego.
 • projekty są wykonywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia w Sklepie.
 • wszystkie prawa do projektów indywidualnych wykonywanych według wytycznych Zamawiających należą do Sklepu.
 • Sklep nie udostępnia Zamawiającemu plików graficznych, a jedynie podgląd projektu w celu akceptacji.
 • Usługa projektu indywidualnego nie jest usługą zakupu projektu w formie plików. Realizowana jest ona jedynie w celu wykonania przez Sklep produktów z grafiką dostosowaną do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
 • Koszt wykonania wybranych produktów jest dodatkowo płatny i wyceniany indywidualnie.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wykorzystywania projektów przygotowywanych według wytycznych Zamawiającego w celach komercyjnych (do sprzedaży w ramach prowadzenia działalności).

 

 • Usługa korekty graficznej
 • Zamawiający ma możliwość wyboru dodatkowej, płatnej usługi korekty graficznej.
 • Usługa korekty graficznej jest usługą nieobowiązkową, wybieraną samodzielnie przez Zamawiającego w systemie Sklepu lub po kontakcie ze Sklepem.
 • Usługa korekty graficznej polega na poprawieniu przez grafika edycji dokonanej przez Zamawiającego w systemie Sklepu. Grafik sprawdza również edycję stylistycznie, językowo i gramatycznie. Na życzenie Zamawiającego grafik umieszcza w edycji rebus, według sugestii Zamawiającego.
 • Wszelkie inne poprawki, wykraczające poza edycję w kreatorze oraz poza umieszczenie rebusu, kwalifikują się jako usługa projektu indywidualnego.
 • Aktualna cena dodatkowej nieobowiązkowej usługi korekty graficznej jest zawsze podawana po kontakcie ze Sklepem lub po jej wyborze w systemie Sklepu.
 • Zamawiający ma możliwość rezygnacji z wyboru usługi korekty graficznej jeśli jeszcze usługa nie została wykonana przez Sklep.

 

 • Usługa Wirtualny Wedding Planner
 • Zamawiający ma możliwość skorzystania z usług Wirtualnego Wedding Planner’a.
 • Sklep skontaktuje się z osobami przed ślubem, w formie telefonicznej, i poinformuje gdzie i w jaki sposób mogą tego dokonać.

 

 • Usługa zbierania opinii
 • Zamawiający ma możliwość podzielenia się swoją opinią, wstawienia komentarza czy rekomendacji w zakresie usług Sklepu.
 • Zamawiający ma możliwość podzielenia się swoją opinią na karcie produktu.
 • Sklep skontaktuje się z osobami, które są po ślubie, w formie telefonicznej i poinformuje, gdzie i w jaki sposób mogą tego dokonać.
 • Opinie, komentarze i rekomendacje będą publikowane na grupie Rozsądne Panny Młode przez Zamawiającego.

 

 • Realizacja Zamówienia/Płatność
 • Realizacja Zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po dokonaniu płatności wybraną metodą płatności przez Zamawiającego (dokonując płatności przelewem należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia).
 • Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
 • Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności za zamówienie wybraną metodą płatności przez Zamawiającego.
 • Termin realizacji Zamówienia wynosi około 3 do 5 dni roboczych od momentu akceptacji przez Zamawiającego projektu zaproszenia i/lub innych produktów poprzez system Sklepu lub zaakceptowania przez Zamawiającego projektu przesłanego przez Sklep. Dla krówek termin realizacji zamówienia wynosi około 14 dni roboczych od momentu akceptacji przez Zamawiającego projektu poprzez system Sklepu lub zaakceptowania przez Zamawiającego projektu przesłanego przez Sklep.
 • W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji Zamówienia.
 • Paczki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Czas dostawy paczki nie wlicza się do czasu realizacji Zamówienia.
 • W przypadku niedostarczenia paczki (w przeciągu 7 dni roboczych od akceptacji projektów), Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru Zamówienia.

 

 • Dostawa i koszty wysyłki
  • Zamówione produkty dostarczamy na terytorium całego kraju.
  • Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
  • Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszt wysyłki.
  • Zamawiający może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
 • Przesyłka kurierska DPD,
 • Przesyłka kurierska Inpost,
 • Paczkomat Inpost.
 • Koszty dostawy ponosi Zamawiający.
 • Czas dostawy przesyłki nie wlicza się w czas realizacji zamówienia. Standardowy czas wysyłki zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych, a ekspresowy czas wysyłki zamówienia wynosi  1-2 dni robocze.
 • Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem.
 • Towar jest wysyłany od poniedziałku do piątku.
 • Towar jest zawsze starannie zapakowany.

 

 • Odstąpienie od umowy
 • Zamawiającemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Zamawiającemu, który jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Towarów personalizowanych, na indywidualne zamówienie Zamawiającego.
  Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrot towaru, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 • Zamawiający ma obowiązek, wraz z pismem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zabezpieczony tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
 • Pismo zawierające odstąpienie od umowy oraz Towar powinny zostać przesłane na adres:  B2WED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 80 lok 10, 35-307 Rzeszów.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Sklep gwarantuje zwrot ceny Towaru do Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Zamawiający.
 • Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 • Reklamacje
 • Przy reklamacji Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: [email protected] , podając w tytule wiadomości numer Zamówienia, a w treści wiadomości obowiązany jest podać dane osobowe, numer rachunku bankowego oraz wysłać zamówiony Towar na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć Towar tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
 • Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
 • Zwrot ceny zakupionego Towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zwracanego Towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Gwarancja
 • Sklep zastrzega, iż zdjęcia Towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.

 

 • Rachunki i faktury VAT
 • Ceny Towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 • Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu Zamówienia za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.

 

 • Rozstrzyganie sporów
 • Zamawiający, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, ma on możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
 • Zamawiający, będący Konsumentem, może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Postanowienia powyższe dotyczące rozstrzygania sporów stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta..
 • Jeżeli Zamawiającym jest inny Przedsiębiorca niż wymieniony powyżej, wszelkie powstałe spory będą̨ rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia – przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

 

 • Postanowienia końcowe
 • Sklep zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Zamawiający wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 • Zamawiający może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu: https://wimpreze.pl/regulamn.
 • Sklep zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, logotypy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu.
 • Zmiana danych teleadresowych Sklepu, zmiana danych Sklepu wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Sklep poinformuje Zamawiającego o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych powyżej, gdy staną się prawnie skuteczne.
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
 • Sklep ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Zamawiający jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść.

załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Darmowa dostawa

Wszystkie zamówienia powyżej 400 zł

Wysyłka w każde miejsce

Realizujemy wysyłki na cały świat!

100% Bezpieczne zakupy

PayPal / MasterCard / Visa / Tpay